Wypożyczalnia"Edmar" Tel.0-509-590-286

Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW "EDMAR"

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych w ramach wypożyczalni samochodów przez firmę "EDMAR" (zwaną dalej Wynajmującym).

 OPŁATA ZA WYNAJEM

1. Najemca jest zobowiązany uiścić z góry wszelkie opłaty podane w umowie lub wymienione w obowiązujących taryfach Wynajmującego.

2. Najemca jest zobowiązany wpłacić Wynajmującemu kaucję jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych przez Najemcę. Kaucja podlega zwrotowi za wyjątkiem następujących sytuacji:

a. kradzież samochodu lub szkoda całkowita (z winy Najemcy)koszt rynkowej wartości pojazdu

b. zgubienie kluczyków i/lub dokumentów – całkowita utrata kaucji,

c. brakujące lub podmienione części – dwukrotna wartość brakujących/podmienionych części według cen dealera,

d. uszkodzenie wypożyczonego samochodu z winy Najemcy -poniesienie kosztów naprawy w serwisie plus 100zł osiowego za każdy dzień  postoju pojazdu

3.Najemca pokrywa wszelkie koszty spowodowane jego winą.

4.Wypożyczalnia nie odpowiada za wykroczenia drogowe popełnione przez Najemcę (mandaty karne, zdjęcia z foto radarów).

5.Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie.

 WYNAJEM I ZWROT SAMOCHODU

1. Doba wynajmu trwa 24 godz. od chwili rozpoczęcia najmu . Przedłużenie wynajmu o ponad 1 godz. powoduje obciążenie Najemcy opłatą wynajmu za następną dobę.

2. Wynajmowany pojazd jest w dobrym stanie technicznym i pozbawiony wad. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd z kompletem dokumentów i kluczyków, w stanie w jakim go wynajął ,umyty, posprzątany  i zatankowany w dniu określonym w umowie.

3. W przypadku niedotankowania i nieumycia auta, Najemca zostaje obciążony:

-paliwo- 10 zł za litr

-myjnia 50zł

-myjnia busa 100zł

-pobrudzona tapicerka wg cennika myjni

4. Wynajem i zwrot samochodu odbywa się  w godzinach 8.00 – 20.00 (po uprzednim umówieniu się telefonicznym) ,nie odbieramy i nie wypożyczamy samochodów po godz.20.00

5. Zamiar przedłużenia najmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Najemca nie może przedłużać najmu bez wniesienia opłaty za przedłużenie. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu i nie dokona opłaty za przedłużenie, samochód zostanie zgłoszony na policję jako skradziony, a Najemca zapłaci za każdą rozpoczętą dodatkową dobę podwojoną stawkę wynajmu.

6. Rezerwację pojazdu można dokonać wpłacając na konto wypożyczalni zaliczkę ustaloną z właścicielem

W przypadku odwołania najmu bądź nie stawienia się w określonym dniu i godzinie - wypożyczalnia nie zwraca wpłaconych zaliczek i anuluje rezerwację

7. W dniu zwrotu pojazdu Najemca bądź Użytkownik zobowiązany jest uiścić ewentualne inne należności, wynikające z postanowień umowy

8. Samochód winien być pozostawiony na okres nocy w miejscu widocznym oświetlonym (np. parking strzeżony).

9. W przypadku wcześniejszego zdania samochodu firma Edmar nie zwraca Najemcy uiszczonej zapłaty za okres wynajmu

Wypożyczalnia ma prawo w każdej chwili cofnąć rezerwację bez podania przyczyny ,a kwota zaliczki zostanie zwrócona na konto rezerwującego

 WARUNKI UŻYTKOWANIA SAMOCHODU

1. Wynajęty pojazd nie może być używany:

a. przez osobę inną, niż Najemca, o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego. Osoba ta, jak również Najemca, powinna posiadać ważne prawo jazdy przynajmniej od 2 lat i mieć ukończone 25 lat,

b. przez osobę pozostającą pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji osłabiających świadomość i zdolność do koncentracji,

c. wbrew przepisom celnym, drogowym i innym,

d. poza granice (tylko za zgodą wypożyczalni)

e. w wyścigach, rajdach lub zawodach,

f. do przewozu rzeczy lub osób w formie podnajmu,

g. do przewożenia zwierząt

h. do przewożenia przedmiotów niebezpiecznych i zabronionych

2. W przypadku złamania powyższych warunków, a także w przypadku ucieczki z miejsca wypadku, odpowiedzialność Najemcy jest nieograniczona!

3. W razie zaistnienia szkody Najemca musi natychmiast powiadomić Wynajmującego i policję.

4. W razie awarii lub niesprawności samochodu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami. W przypadku pozostawienia poza miejscem zwrotu samochodu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Najemcy ,Najemca ponosi koszt holowania samochodu . Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. W wypożyczonych pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia,złamanie zakazu 500zł kary umownej.

6. Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa -kara umowna 2000zł.

7. Paragony/faktury na paliwo obowiązkowe - brak kara umowna 300zł

8. Holowanie samochodu niesprawnego lub uszkodzonego za każdy km liczone w jedną stronę 5zł.

9. Zakaz demontowania elementów wewnętrznych i zewnętrznych samochodu,złamanie zakazu skutkuje całkowitą utratą kaucji

10. Paliwo nie jest wliczone w cenę najmu.

11.Uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych należy do obowiązku Najemcy.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wynajmującego.

2. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego do celów związanych z realizacją niniejszej umowy (Dz.U.nr 133, poz. 883 z dnia 29.08.1997r. z późń. zm.). W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych Wynajmujący ma prawo przekazać dane Najemcy oraz dodatkowych kierowców organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do dokonania wpisu do rejestru nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.

3. Najemca oświadcza, że zapoznał się z umową najmu oraz regulaminem wypożyczalni samochodów i w pełni akceptuje wszystkie warunki co potwierdza własnoręcznym podpisem.

                                                                                                                         

 

Przy odbiorze samochodu należy okazać:

 

- krajowe i międzynarodowe prawo jazdy,

 

- ważną kartę kredytową na nazwisko osoby wypożyczającej samochód,

 

- dokument identyfikacyjny wymagany przez wypożyczalnię (dowód osobisty / paszport),